Tuesday, September 23, 2008

An obstacle to RTI Act by TN Govt.: Dinamani Article

RLYp RÓl×f NhPm?

September 23, 2008 | Last Updated 21:34 IST

RLYp ùTßm E¬ûUf NhPm, XgN J¯l×j Õû\dÏl ùTôÚkRôÕ G] RªZL AWÑ EjRW®h¥ÚlTÕ, CfNhPj§u ®û[YôL UdLÞdÏ HtThÓ YÚm A¥lTûP Sm©dûLûVd ÏûXlTRôL Es[Õ.

CkRf NhPm AUÛdÏ YkR ©\ÏRôu, GkR JÚ Ck§Vd Ï¥ULàm Ïû\kRThNm ì.10 CÚkRôpúTôÕm, AWÑ ¨oYôLjûRd úLs® úLhL Ø¥Ùm Gu\ Sm©dûL úRôu±VÕ. AjRûLV Sm©dûL ÅiúTôL®pûX GuTûR SûPØû\«p LôQÜm Ø¥kRÕ. ARtÏ Ko ERôWQm ùNôpYùR²p, "£û\«p CÚdÏm S°²ûV úNô²Vô®u ULs ©¬VeLô Nk§jRôWô?' Guß RLYp ùTßm E¬ûUf NhPj§p ùLôÓdLlThP Uà®]ôp, AkR EiûU EXL±V ùY°lThPÕ.

Sôh¥u TôÕLôl× ùRôPoTô] RLYpLÞm, Sôh¥u Cû\VôiûUdÏ TeLm ®û[®dÏm G]d LÚRlTÓm RLYpLÞm, ¿§Uu\j§p ®NôWûQ«p Es[ RLYpLÞm UhÓúU RÚYRt¡pûX Guß UßlTRtÏ CfNhPm AàU§d¡\Õ. Ut\T¥ VôûWÙm úLs® úLhL Ø¥Ùm.

RtúTôÕ JÚ HûZ R]dÏ ÏÓmTAhûP UßdLlThPôpáP CfNhPj§u ¸r, "G]dÏ Hu UßdLlThPÕ? T¬º#dLlTÓ¡\Õ Gu\ôp GlúTôÕ ÏÓmT AhûP ¡ûPdÏm?...' Guß AÓdLÓdLô] úLs®Lû[d úLhL Ø¥¡\Õ. ARtÏ AkRj Õû\«u ùTôÕj RLYp A§Lô¬ 30 SôhLÞdÏs T§p A°jRôL úYiÓm. AlT¥ A°dL®pûX Gu\ôp ARtLôL AYo A§LThNm ì.25000 YûW ATWôRm ùNÛjR úSÚm.

ClúTôÕ AWÑ ¨oYôLj§]Wôp UdLs G§oùLôsÞm ©Wfû], ATWôRjÕdÏl TVkÕ ùTôjRm ùTôÕYôL T§pLs RWlTÓ¡u\]úY R®W, N¬Vô] T§pLû[ Rh¥dL¯d¡\ôoLs GuTÕRôu. CkRf ãr¨ûXdÏ Uô¨X AWÑ ¾oÜ LôQ úYiÓm Guß UdLs G§oTôod¡u\ úSWj§p, Uô¨X AWúN CfNhPjûR ØPdÏmYûL«p Ko EjRWûYl úTôÓYÕ GkR YûL«p ¨VôVm?

ùTôjRm ùTôÕYôLj RLYp RWd LôWQm Gu] Guß ®Nô¬dÏmúTôÕ, R]dÏ Øu× AlTR®«p CÚkRYo Tô§dLlTÓm ¨ûXûV R®olTÕ ApXÕ AkR ØkûRV AÛYXo Guû] Uôh¥®hÓ®Pô¾oLs Guß úLhÓdùLôsYÕmRôu Guß ùR¬VYkRÕ.

""Cuß Sôm AYûW Uôh¥®hPôp, Sôû[ SUdÏm AÕRôu L§'' Gu\ ׬kÕQo®p úUúXôhPUôL ùTôÕYô] RLYp A°dLlThPôÛm, RtúTôÕ Uô¨X ùTôÕjRLYp AÛYX¬Pm úUpØû\ÂÓ ùNnúYôo Gi¦dûL A§L¬jÕ YÚYRôp, AWÑ AÛYXoLs úYß Y¯«pûX- EiûU T§ûXd ùLôÓjúR BL úYiÓm Gu\ LhPôVjÕdÏj Rs[lThÓs[ôoLs.

CkR BiÓ 30 YZdÏL°p RLYp RWôR AÛYXoLÞdÏ ì.25000 YûW ATWôRm ®§dLlThÓs[Õ, 475 F¯VoLÞdÏ Hu T§p RW®pûX G] ®[dLm úLhÓ úSôh¼v AàlTlThÓs[Õ.

2006-m BiÓ Uô¨X RLYp BûQVjÕdÏ 8100 UàdLs ¡ûPdLlùTtß 450 UàdLs ®Nô¬dLlThÓs[]. 2007-m BiÓ 35000 UàdLs ùT\lThÓ 1205 UàdLs ®Nô¬dLlThÓs[]. YkÕs[ UàdLû[ Jl©ÓmúTôÕ ®NôWûQ SûPùTtßs[ Gi¦dûL Ïû\Ü Gu\ôÛmáP, CRtúL SpX ®û[ÜLs HtThÓ YÚYûRd LôQ Ø¥¡\Õ. úUp Øû\ÂÓ ùNnÙm ®¯l×QoÜm A§L¬jÕ YÚ¡\Õ.

CjRûLV BRWYô] ãZûX Y[ojùRÓdL úYi¥V ùTôßl× Uô¨X AWÑdÏ Es[Õ. AlT¥f ùNnRôpRôu AWÑ ¨oYôLjûR KW[Yô¡Ûm ùY°lTûPjRuûUÙPu ùNVpTÓjR ERÜm. B]ôp, CkR NhPj§u úSôdLjûR ÏûXlTÕ úTôu\ SPY¥dûL«p Uô¨X AWúN C\eÏYÕ Gu] ¨VôVm? AWúN JÚ Õû\dÏ BRWYôLf ùNVpThÓ EjRWÜLû[ A°dÏm Gu\ôp, TôÕLôl× YZeÏm Gu\ôp, CkRf NhPj§u E«oSô¥ûV AßlTRtÏf NUm BÏm.

Courtesy_
http://www.dinamani.com

Also read the related stories

Courtesy_
Dinamalar ePaper

Also read the TN Govt Press Release on this Issue:

Press Release No. 786 (On Right to Information Act)


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The RTI Act was passed by the Lok Sabha (Lower House) on 11 May 2005, by the Raj Sabha (Upper House) on 12 May 2005 and received Presidential assent on 15 June 2005. Parts of the Act came into force upon Presidential assent, but the Act came fully into force on 12 October 2005, 120 days after Presidential assent.

Search our Blog

Google
 

Subscribe this Blog to your E-mail


Disclaimer

This Blog Spot is meant for publishing reports about the usage of RTI Act (Right to Information Act, 2005) so as to create an awareness to the general public and also to keep it as a ready reckoner by them. So the readers may extend their gratitude towards the Author as we quoted at the bottom of each Post under the title "Courtesy".Furthermore, the Blog Authors are no way responsible for the correctness of the materials published herein and the readers may verify the concerned valuable sources.

Dinamani - RTI News